สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย พร้อมคณะถวายโลงเย็น แก่สำนักสงฆ์ทุ่งบุรี

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ดร.ศุภวัตร ภูวกุล ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค ภาค 9 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะถวายหีบปรับอากาศ (โลงเย็น) ราคา 55,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ไว้ประจำสำนักสงฆ์ทุ่งบุรี โดยมี พระมนตรี ปญฺญาสโร (โปธิมา) หัวหน้าสำนักสงฆ์ทุ่งบุรี เป็นประธาน โดยมีคณะศรัทธาร่วมพิธี รูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ณ สำนักสงฆ์ทุ่งบุรี บ้านทุ่งบุรี หมู่ที่ 1 ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น