ทม.แม่เหียะ มอบค่าตอบแทนจ้างงาน นักเรียนนักศึกษาภาคฤดูร้อน ช่วยเหลือครอบครัว จากผลกระทบโควิด-19

วันที่ 11 มิ.ย. 2564 ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรและค่าตอบแทนในการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ทำงานภาคฤดูร้อน จำนวน 19 คน ตามโครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาให้มีอาชีพที่เหมาะสมช่วงปิดภาคเรียน พร้อมทั้งให้กำลังใจครอบครัวของนักเรียนนักศึกษา ให้ผ่านพ้นจากผลกระทบโควิด-19 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมแสดงความยินดี

นายกเทศมนตรีฯ กล่าวว่า เทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคคลและเยาวชน จึงเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้สภาพการทำงานที่แท้จริง และเป็นการเตรียมความพร้อม สำหรับผู้ที่จะเป็นแรงงานที่มีคุณภาพในโอกาสข้างหน้า อีกทั้งเพื่อให้เยาวชนใน ตำบลแม่เหียะ ได้มีโอกาสทำงานสร้างรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน หรือนอกเวลาเรียน อันจะเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนาตนเองและชุมชน รู้จักการแบ่งเบาภาระของครอบครัวในช่วงสถานการณ์โควิด-19

โดยรับสมัครนักเรียนนักศึกษาในเขต ต.แม่เหียะ ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป มีผลการเรียนดี และครอบครัวได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวนทั้งสิ้น 19 คน โดยประยุกต์การทำงานแบบ Work from Home ลงชื่อและรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านแอพพลิเคชันไลน์ ตามตารางการปฏิบัติงานที่มอบหมายให้ รวมถึงสลับกับการดำเนินงาน ตามกองงานต่างๆ และกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน โดยเริ่มทำงาน ระหว่างวันที่ 19 เม.ย. 64 – 31 พ.ค. 64 จำนวน 28 วัน อัตราค่าตอบแทน วันละ 200 บาท รวมค่าตอบแทน คนละ 5,600 บาท งบประมาณรวมทั้งสิ้น 106,400 บาท ทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักถึงคุณค่าของเงิน ใช้เป็นทุนการศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียน และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนในชุมชน และเติบโตเป็นบุคคลที่ดีของสังคมต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น