ร.ร.แม่จั๊วะ ปลื้ม! วท.แพร่ เป็นพี่เลี้ยงสอน 3 วิชาไมโครคอนโทรเลอร์ หุ่นยนต์เบื้องต้น และพื้นฐานอิเลคทรอนิคอัจฉริยะ

นายโรมเพ็ชร เสาร์แดน ผอ.ร.ร.บ้านแม่จั๊สะ ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2(สพป.แพร่ เขต 2) เผยว่า ในปีการศึกษา 2564 นี้ ร.ร.บ้านแม่จั๊วะ ได้เปิดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลศึกษา จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ โรงเรียนมัธยมศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา มีนักเรียนทั้งหมด 152 คน ครูประจำการ 18 คน ในส่วนของนักเรียนมัธยมศึกษา ม.1-ม.3 มี 30 คน


ในปีการศึกษา 2564 นี้ ร.ร.บ้านแม่จั๊วะ(ประชาราษฎร์รังสรรค์) ได้ประสานความร่วมมือ และร่วมบันทึกข้อตกลง กับวิทยาลัยเทคนิคแพร่ โดยนายอัศวิน ข่มอาวุธ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ในการเปิดสอนรายวิชาเพิ่มเติม จำนวน 3 วิชา ได้แก่ วิชาไมโครคอนโทรเลอร์ วิชาหุ่นยนต์เบื้องต้น วิชาพื้นฐานอิเลคทรอนิคอัจฉริยะ ซึ่งทั้ง 3 รายวิชาที่เปิดสอน มุ่งส่งเสริมและต่อยอดผู้เรียนในการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาชาติ ที่ปรับปรุงด้านการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การเรียน วิทยาการคำนวณ การเรียน Coding


ผอ.ร.ร.บ้านแม่จั๊วะ กล่าวกับผู้สื่อข่าวอีกว่า โรงเรียนได้กำหนดเป้าหมายในการเรียนทั้งสามวิชาว่านักเรียน ร.ร.บ้านแม่จั๊วะ จะต้องมีความสามารถด้านการเขียนโปรแกรม ชุดคำสั่ง หุ่นยนต์ ประกอบหุ่นยนต์เบื้องต้น มีความรู้ด้านอิเลคทรอนิค มีความรู้ด้านไมโครคอนโทรเลอร์ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำสมาร์ทฟาร์ม สมาร์ทโฮม ต่อไป โดย ร.ร.บ้านแม่จั๊วะ จะพัฒนาการศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนยุคใหม่ ใฝ่รู้ มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์กับตนเอง และสังคม
สม

ร่วมแสดงความคิดเห็น