งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประชุมเจ้าหน้าที่งานพัสดุทุกฝ่ายงาน

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายหงษ์คำ อินใจ หัวหน้างาน งานพัสดุ จัดการประชุม เจ้าหน้าที่งานพัสดุทุกฝ่ายงาน และทุกแผนกวิชา วาระ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนวิธีการ Up Load File การขอจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการดำเนินการใบสี่สี ของแผนกวิชาภายใน เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างดำเนินไปด้วยความถูกต้องตามกฎระเบียบ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น