ลำพูน มุ่งใช้ 3 มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง รวมถึงการปลูกจิตสำนึกในการสร้างวัฒนธรรมการขับขี่อย่างความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.2564 ที่ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูนจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5/2564 เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลำพูนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ มี คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน , เจ้าหน้าที่ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายชาคร ณ ลำปาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน(ศปถ.จ.ลำพูน) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2564 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเป้าหมายการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2564 จำนวนอุบัติเหตุลดลง ร้อยละ 5 เทียบกับ ปี พ.ศ.2563 (ไม่เกิน 487 ครั้ง) ผู้บาดเจ็บ ลดลงร้อยละ 5 เทียบกับ ปี พ.ศ.2563 (ไม่เกิน 460 ครั้ง) และอัตราการเสียชีวิตต่ำกว่า 18 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคน (ประชาการ 405,075 คน ผู้เสียชีวิตไม่เกิน 73 คน) นั้น จากสถิติจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นและเกินค่าเป้าหมายตามแผนฯ

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้สำเร็จบรรลุตามที่กำหนด ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือหน่วยงาน ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน นั้น สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามมาตรการองค์กร เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ในปี พ.ศ.2563 จำนวน 63 แห่ง (ในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน จำนวน 63 แห่ง และ สวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒน์จำนวน 19 แห่ง) ครบเป้าหมายแล้ว เพื่อให้กิจกรรมของโครงการฯ ขยายไปถึงกลุ่มสถานประกิจการที่อยู่นอกนิคมอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ.2564 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน จึงขอปรับแผนและจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการร่วมทำกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลำพูนเพิ่มขึ้น

ในส่วนของสถิติอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลำพูน ข้อมูลจากระบบ E – Report ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถิติอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 – เดือนพฤษภาคม 2564 มี จำนวนการอุบัติเหตุ เป้าหมายตั้งไว้ไม่เกิน 487 ครั้ง มีการอุบัติเหตุ 598 ครั้ง เกินค่าเป้าหมายที่วางไว้ 111 ครั้ง , ในส่วนผู้บาดเจ็บ เป้าหมายตั้งไว้ไม่เกิน 460 คน แต่จากการเกิดอุบัติเหตุ มีผู้บาดเจ็บ 592 คน เกินค่าเป้าหมายที่วางไว้ 132 คน , ในส่วยของผู้เสียชีวิต เป้าหมายตั้งไว้ไม่เกิน 73 คน แต่จากการเกิดอุบัติเหตุ มีผู้เสียชีวิต 107 คน เกินค่าเป้าหมายที่วางไว้ 34 คน


สำหรับมาตรการและข้อเสนอแนะการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประกอบด้วย
1. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง มีการจัดตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ และจับกุมลงโทษผู้กระทำความผิด โดยเฉพาะการขับรถเร็วเกินกำหนด, ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บและเสียชีวิต 2. ปลูกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการขับขี่ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมายหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการคาดเข็มขัดนิรภัย และการสวมหมวกนิรภัย
3. ด้านวิศวกรรมจราจรและสิ่งแวดล้อม ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว ป้ายเตือนง่วงจอดพัก บนถนนทางตรงระยะยาว ในการนี้ แขวงทางหลวงลำพูน ได้ดำเนินงานแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมจราจร ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจรใหม่ ไม่มีหลุมบ่อ เส้นจราจรชัดเจน มีป้ายจราจรเรียบร้อยคแล้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น