ทต.ช่อแฮเห็นใจผู้เช่าโดนพิษโควิด-19 ยกเว้นค่าเช่าให้กับผู้เช่าร้านค้าชุมชนเป็นเวลา 3 เดือน

เทศบาลตำบลช่อแฮ โดยนายอดุลย์ ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ ประธานคณะกรรมการการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลตำบลช่อแฮ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนางสวัสดิ์ศรี ยิ้มศิริ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล นางทัศนาภรณ์ คิดชอบ ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เทศบาลตำบลช่อแฮ และคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย นายมงคล ขอร้อง ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองแพร่, นายอนันต์ แดงชนะ กำนันตำบลช่อแฮ, นายชยพล สีงาม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่, น.ส.ประภัสสร พงษ์กษัตริย์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่, นายประกอบ ค้าไม้ ปลัดอำเภอ ประสานงานประจำตำบลป่าแดง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

เพื่อขอรับความเห็นชอบในการพิจารณา การยกเว้นค่าเช่าให้กับผู้เช่าร้านค้าชุมชนของเทศบาลตำบลช่อแฮ ช่่วงระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับผู้ประกอบการที่เช่่าร้านค้าขุมชนเทศบาลตำบลช่อแฮ เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือ โควิด-19

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น