กศน.แม่วาง จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนมีส่วนร่วมสร้างจิตสำนึก

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ หอปฎิบัติธรรมวัดโสภาราม (หัวฝาย) ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ นายพงษ์ศักดิ์ การดื่ม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ปฎิบัติราชการแทนนายอำเภอแม่วาง เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมผู้นำจิตอาสา มีนางออมสิน บุญวงค์ ผอ.กศน.อ.แม่วาง กล่าวรายงาน โดยมีวิทยากรจิตอาสา 904 ร่วมบรรยายประกอบด้วย ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผอ.สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ร.ต.ท.พิชญนันท์ อนันชัย รอง สว (ป.) กก.ตชด.33 นายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ปลัดอำเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โดยผู้ให้การสนับสนุน นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.เชียงใหม่/ผอ.ศอ.จอส.จ.เชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ รอง ผวจ.เชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ว่าที่ ร.ต.บำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอสันป่าตอง/ผอ.ศอ.จอส.อ.สันป่าตอง รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิต ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 นายพิษณุ พรมพราย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มทร.ล้านนา นายจักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มทร.ล้านนา ดำเนินตามโครงการสร้างความตระหนักในการร่วมกันปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันสำคัญของชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อไป บรรยายจิตอาสาเพื่อสืบทอดพระปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยผ่านกิจกรรมชวนคิดชวนคุยพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยทุกรัชสมัย
ฝึกปฏิบัติบุคคลท่ามือเปล่า การแต่งกายที่ถูกต้องของจิตอาสา และการปฏิบัติตนในฐานะผู้นำประชาชนจิตอาสาหรือจิตอาสาพระราชทาน แนวทางการปฏิบัติตนเป็นจิตอาสาที่ถูกต้อง เหมาะสม
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยครู กศน.อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้นำจิตอาสา รวมจำนวน 50 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น