(มีคลิป) เบื้องหน้า เบื้องหลัง ในการวางแผนรับมือ COVID-19 คณะแพทยศาสตร์ มช.

อายุรแพทย์/ กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ยกระดับมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ภายในโรงพยาบาล
กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
กำหนดแนวทางปฎิบัติสำหรับผู้ป่วย และญาติ

อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ
1. ศาสตราจารย์แพทย์หญิงรมณีย์ ชัยวาฤทธิ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงปาริชาติ สาลี
3. อาจารย์นายแพทย์ปรเมษฐ์ วินิจจะกูล
4. อาจารย์แพทย์หญิงณัฐิณี ลักษณานันท์
5. แพทย์หญิงกวิสรา กระแสเวส (แพทย์ประจำบ้านต่อยอด)
6. นายแพทย์หฤษฎ์ ทองวิทูโกมาลย์ (แพทย์ประจำบ้านต่อยอด)

กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ รศ.ดร.พญ.ทวิติยา สุจริตรักษ์ ,คุณอารีย์ กุณนะ หัวหน้าหน่วยควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น