ต.เหมืองหม้อ เปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564นายพจน์ ปัญญานะ กำนันตำบลเหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ประธานคณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนตำบลเหมืองหม้อ เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) กิจกรรมยกระดับการท่องเที่ยวโดยกระบวนการเตรียมความพร้อมสมาชิกในชุมชน
กิจกรรมสืบสานศิลป์ถิ่นล้านนา (ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น) โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน ประกอบด้วยผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มองค์กร ผู้สูงอายุ ปราชญ์ชาวบ้าน สภาเด็กและเยาวชนฯ ผู้แทนภาคเอกชน และสื่อมวลชน ณ สวนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคุณ ช ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหาร ขนมพื้นบ้าน ประเพณีและความเชื่อ การทำเครื่องสักการะแบบล้านนาจากผู้สูงอายุ ปราชญ์ชาวบ้านสู่เก็กและเยาวชน เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวในชุมชน

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น