โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เปิดภาคเรียนภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งโรงเรียนได้จัดมาตรการตรวจเข้ม คัดกรองตรวจวัดอุณภูมิ ใช้เจลหรือฉีดพ่นแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้มาติดต่อทุกคน หากนักเรียนไม่ผ่านด้วยอาการมีไข้สูง จะมีการประสานงานไปยังผู้ปกครองเพื่อรับกลับ โดยมีนางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางศุทธดา ฉัตรดุลธรรม ผู้จัดการโรงเรียน ลงพื้นที่เพื่อดูบรรยากาศการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน ตลอดจนตรวจดูความพร้อมในการเรียนการสอนของโรงเรียนอีกด้วย


นางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง กล่าวว่าทางโรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมในการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง ครู บุคลากร และนักเรียน โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งการคัดกรองวัดไข้ สวมหน้ากากตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง ทำความสะอาด และลดความแออัด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียนในการรับส่งพร้อมปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองเป็นอย่างดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น