เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

วันนี้ (14 มิ.ย.64) เวลา 09.00 น.ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ผศ.วีระวัฒน์ พูลทวี ประธานสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โดยมีนายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกอง เข้าร่วมประชุมสภาฯ โดยพร้อมเพรียง

การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ที่ประชุมมีกระทู้ถาม และญัตติสำคัญ คือ ระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังสุสานบ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 1 ข้อ 5.5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณบ้านสันกับตอง หมู่ที่ 3 ข้อ 5.6 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 และข้อ 5.7 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเช่าที่ดินวัดสันกับตอง (ร้าง) ซึ่งที่ประชุมมีมติเอกฉันท์จากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ยกมือเห็นชอบ ทั้ง 4 ญัตติ พร้อมทั้งหารือหรือรับทราบข้อมูลประเด็นการพัฒนา ปัญหาความต้องการ ของหมู่บ้าน ชุมชน ในเขตพื้นที่ของสมาชิกสภาเทศบาล

ร่วมแสดงความคิดเห็น