เตรียมจุดพลุต้นแบบแก้ไขปัญหา เมืองนครเชียงใหม่ นำร่อง ชงนวัตรกรรมต้นแบบหรู!

รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ประชุมโครงการพัฒนาต้นแบบการแก้ไขปัญหาเมืองในพื้นที่ ทดลองนวัตกรรม (Chiang Mai City Innovation Lab)”

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายจิโรจน์ โรจนเสาวภาคย์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในการประชุมโครงการพัฒนาต้นแบบการแก้ไขปัญหาเมืองในพื้นที่ทดลองนวัตกรรม (Chiang Mai City Innovation Lab)” โดยมี นายเมธิศ วุฒิฉายานันท์ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ นายประสงค์ เรือนสอน รองปลัดเทศบาลฯ ผู้แทนจากสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผู้แทนจากสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

โดยโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ภาคีเครือข่าย 18 หน่วยงานในเมือง ได้ร่วมกันกําหนดให้เป็นวาระ และหมุดหมายสําคัญของการขับเคลื่อนเชียงใหม่เมืองนวัตกรรม และจะได้ดําเนินการภายในพื้นที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น