เลื่อนสอบท้องถิ่น ปี 2564 จากเดิม 4 ก.ค. 64 เป็น 8 ส.ค. 64

คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น  ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 มีมติเลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ..2564 ภาค และภาค จากเดิมในวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 เป็นวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 และเลื่อนการประกาศกําหนดเวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบ จากเดิมภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เป็นภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 โดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ www.dlaapplicant2564.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น