สภาอบต.นาจักร เห็นชอบให้อบต.นาจักร เป็นผู้บริหารกิจการประปาขนาดใหญ่ แทนคณะกก.บริหารกิจการประปาหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายสนั่น วงศ์สิงห์ ประธานสภาอบต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ ได้เรียกประชุมสภาอบต.นาจักร ซึ่งเป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 ขึ้นในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร

ในการประชุมวันนี้ นายชวลิต บทกลอน นายกอบต.นาจักร ได้ชี้แจงถึงความจำเป็นให้สภาอบต.นาจักรเห็นชอบอนุมัติและให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจง เพื่อพิจารณาการโอนเงินงบประมาณและตั้งเป็นรายการใหม่ของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ของสำนักงานปลัด,กองคลัง,กองช่างและกองการศึกษา และญัติติพิจารณาการให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักรเป็นผู้บริหารกิจการประปาขนาดใหญ่แทนคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

ร่วมแสดงความคิดเห็น