แม่ฮ่องสอน จัดประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ครั้งที่ 3 โดยมีนายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ หัวหน้ากลุ่ม เกษตรอำเภอ และผู้จัดการแปลงใหญ่ ร่วมประชุม เพื่อพิจารณากลั่นกรอง อนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแปลงใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ ต่อยอดด้านคุณภาพมาตรฐาน แปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่ม และเชื่อมโยงการตลาด ตลอดจนสร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตและผลตอบแทนจากการผลิต การลดต้นทุนการผลิต และรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เสนอโครงการฯ จำนวน 18 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 42,789,969 บาท ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ทศพล / แม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น