เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer

ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2564 กลุ่มส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ระยะที่ 3 ปี 2564 โดยจัดเวทีนำเสนอผลงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/เชื่อมโยงเครือข่าย/สรุปผลการเรียนรู้ และประเมินศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน 35 ราย ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย

  1. การนำเสนอผลงานของเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี 2564
  2. การทำบัญชีผ่านระบบ SmartMe
  3. การบริหารจัดการฟาร์ม

และการมอบใบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมอบรม โดยนายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น