โรงเรียนบ้านไร่หลวง จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนบ้านไร่หลวง จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2564 โดยนายเกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านไร่หลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

พิธีไหว้ครูของโรงเรียนบ้านไร่หลวงจัดขึ้นตามขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีไทยอันงดงาม สะท้อนความกตัญญูรู้คุณของลูกศิษย์ที่มีต่อพระคุณครูตลอดจนความรักความเมตตาของครูต่อศิษย์ ประกอบด้วย ผู้นำนักเรียนกล่าวนำสวดมนต์ กล่าวนำบทสวดไหว้ครู กล่าวคำปฏิญาณตน นำพานดอกไม้ พานธูปเทียน มอบแด่ประธานในพิธี ประธานในพิธีประกอบพิธีเจิมอุปกรณ์ เครื่องมือ ตำราเรียน นำพานไหว้ครูมอบแด่คณะครู ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผลการตัดสินการประกวดพานไหว้ครูและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน

กิจกรรมครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของหน่วยงานสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น