พช.สูงเม่น อบรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหาดลี่ ต.สบสาย อ.สูงเม่น จ.แพร่

ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดหาดลี่ หมู่ที่ 4 หาดลี่ ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์ พัฒนาการอำเภอสูงเม่น มอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์ กาทองทุ่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นผู้ดำเนินโครงการฯ เพื่อสร้างความเข้าใจ เกิดความตระหนักในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต และการพัฒนาหมู่บ้านที่สมดุล สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีผู้แทนครอบครัวพัฒนา 30 ครัวเรือน ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ การจัดจัดประชุมเน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น