หนุนชนเผ่าเมี่ยน อบรมโครงการ “เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ชุมชนบนพื้นที่สูง ภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนจังหวัด”

วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564ณ โรงเรียนบ้านวังใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติ จาก นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ “เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ชุมชนบนพื้นที่สูง ภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนจังหวัด”

โดยมี หัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ร่วมเป็นเกียรติ ได้แก่ ปลัดอำเภอวังเหนือ, รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล , หัวหน้าหน่วยงาน One Home พม.ลำปาง, ประธานอพม.ตำบลร่องเคาะ , กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และภาคีเครือข่ายพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ในการนี้ นางปิยะนาถ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่าศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณ ตามนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ชุมชนบนพื้นที่สูง โดยสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่เหมาะสม สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ทุนทางสังคมและวิถีชีวิตของแต่ละชุมชน เน้นให้ราษฎรบนพื้นที่สูง มีอาชีพและรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงเป็นการส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคมให้กับราษฎรบนพื้นที่สูง ให้กับสามารถพึ่งพาตนเอง ได้อย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานและภาคีเคือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย “ ราษฎรบนพื้นที่สูงมีคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องกับภูมิสังคม “ การจัดโครงการครั้งนี้ มีราษฎรบนพื้นที่สูงกลุ่มชนเผ่าเมี่ยน เข้าร่วม จำนวน 30 คน รูปแบบกิจกรรมประกอบด้วย การอบรมความรู้เรื่องผ้า ทฤษฎีการใช้ด้ายในการตกแต่งผ้า การเย็บประกอบตัวกระเป๋า พวงกุญแจ การใส่ซิป ใส่ซับใน รวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติเย็บกระเป๋าและพวงกุญแจด้วยมือ

ร่วมแสดงความคิดเห็น