อสม.ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น ออกปฏิบัติหน้าทึ่คัดกรองการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา.8.30น.-14.00 น. นำโดยกำนัน ดร.พิศมัย สบายวงค์ ประธาน อสม ม11ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ จัด อสม ม.11ร่วมคัดกรอง ป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 และ ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำแก่ผู้ร่วมงาน ใส่หน้ากากอนามัย กดเจลแอลกอฮอลและจด ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ จัดที่นั่งทิ้งระยะห่างทางสังคม 1-2 เมตร ให้ผู้เข้าร่วมพิธีทางศาสนาสวดพระอภิธรรมในงานศพ นาง ห่วง ชุ่มเย็น ม.11 ต.หัวฝาย ตั้งแต่วันที่ 15-17 และ 18 มิถุนายน2564 วันฌาปนกิจ เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ตามมาตราการป้องกันโรคระบาดอย่างเคร่งครัด

โดยได้จัด อสม ม11ต.หัวฝายร่วมคัดกรอง สับเปลี่ยนในงานสวดพระอภิธรรม เวลาเช้า 08.30น-12.00 น. และเย็น
เวลา 18.00 น. – 19.00 น. ดังนี้สิบตรี ประสิทธิ์ เกษสุดาภรณ์ศักดิ์ น.ส. สกาวเดือน ขาวเวียง นาง อารีรัตน์ ดาวดาษ  นาง ทองอ่อน ชอบธรรม นาง ยุภา สบายวงค์ น.ส. เดือนทะเล อินทร์จันทร์นาง สังวาลย์ สีเหลือง นาง แสงเดือน มากมาย นาง ดวงใจ ขมเชย น.ส. บุญศรี กองทอง น.ส. วาสนา รัตนชมสกุลนาง สะถาน ขอบธรรม
นาง สงกรานต์ ชอบธรรม นาง คำปัน ชุมเย็น นาง สุรีย์ ไชยวุฒิ นาง มาริสา มานะจรรยาพงค์ นาง นัยนันท์ ดวงดาว นาง จิราภรณ์ อากรสกุลณ.ฌาปนสถานป่าช้าขี้หนอน ม.12 ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ แพร่ เหตุการณ์ปกติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น