โรงเรียนบ้านห้วยโผ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ออกประกาศปิดเรียน 7 วัน จากการแพร่ระบาดของโควิด-19

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ยอดุลย์ เขียวมูล ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านห้วยโผ ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน ออกประกาศโรงเรียนบ้านห้วยโผ ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง การปิดโรงเรียนเนื่องด้วยเหตุพิเศษ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายละเอียดความว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยยังมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มีมาตรการ การป้องกันเพื่อถือเป็นแถวปฏิบัติในทางเดียวกัน

ทางโรงเรียนบ้านห้วยโผ จึงประกาศปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 21-27 มิถุนายน 2564 เนื่องจากชุมชนบ้านห้วยโผมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 ราย ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมฌาปนกิจของญาติ ในวันที่ 7-14 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนจึงได้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ทั้งนี้ มีนักเรียนและผู้ปกครองที่เป็นญาติ ได้ไปร่วมงานฌาปนกิจด้วย ทำให้อาจเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019ได้

โรงเรียนบ้านห้วยโผ จึงขอประกาศปิดโรงเรียนตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น และขอความร่วมมือให้คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ปฏิบัติตามรายละเอียดดังนี้ 1. ให้นักเรียนสังเกตอาการตนเองตามประกาศการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันอย่างคร่งครัด หากมีภาวะหรืออาการบ่งบอกถึงความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ให้รีบแจ้งข้อมูลกับครูประจำชั้นโดยทันที 2. ให้นักเรียนทุกคนหยุดมาโรงเรียนและเรียนอยู่ที่บ้าน 21 – 27 มิถุนายน 2564 รวม 7 วัน โดยให้ครูประจำชั้นประสานงานในการแจ้งทำความเข้าใจกับนักเรียนและผู้ปกครอง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564

**ยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อจากทางจังหวัด ดังนั้น ต้องติดตามในรายงานสถานการณ์ประจำวัน ในวันต่อไป)**

ทศพล / แม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น