การประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ รอง ผอ.สถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2564 ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.มานิตย์ ศรีพิทักษ์ นายนิคม สินธุพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา และนายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เข้าประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้รองอำนวยการสถานศึกษา สหวิทยาเขตกลุ่มดอยอ่างขาง จำนวน 8 คน ในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งได้ดำเนินการประเมินครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อตกลงตามตัวชี้วัด คะแนนประเมิน เกณฑ์การตัดสิน และวิธีการประเมิน ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น