จิตอาสาอำเภอแม่ทา จ.ลำพูน ร่วมกันก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ภายใต้โครงการ “ลำพูน 1,300 ปี 1,300 ฝาย”

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2564 ที่บริเวณพื้นที่ป่า หมู่บ้านทากู่ หมู่ที่ 1 (เขตอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล) ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ภายใต้โครงการ “ลำพูน 1,300 ปี 1,300 ฝาย” โดยมี นายอำเภอแม่ทา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล หัวหน้าส่วนราชการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและผู้ร่วมงานได้ร่วมกันปลูกต้นสัก เพื่อเพิ่มปริมาณต้นไม้ให้แก่พื้นที่ป่า และร่วมสร้างฝายชะลอน้ำกับประชาชน โดยในวันนี้ ชาวบ้านได้ก่อสร้างฝายจำนวน 5 แห่ง ซึ่งจะช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นให้แก่ผืนป่าบ้านทากู่ จำนวน 25 ไร่ และบ้านปงอ้อ จำนวน 25 ไร่

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ไปที่บริเวณห้วยต้นยาง บ้านทาปลาดุก อำเภอแม่ทา เพื่อเยี่ยมชมการซ่อมแซมฝายชะลอน้ำที่มีความชำรุด ซึ่งประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันซ่อมแซมฝายในพื้นที่ต้นน้ำ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถชะลอน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้ให้กำลังใจ และร่วมซ่อมแซมฝายกับประชาชนด้วย
สำหรับแนวทางการดำเนินโครงการ ลำพูน 1,300 ปี 1,300 ฝาย อำเภอแม่ทา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการก่อสร้างฝายจำนวน 100 ฝาย โดยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานป่าไม้ทุกหน่วยในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการกำหนดจุดสร้างฝาย ซึ่งได้กำหนดจุดสร้างฝายจำนวน 132 แห่ง ประกอบด้วย ตำบลทาปลาดุก 50 แห่ง ตำบลทาสบเส้า 17 แห่ง ตำบลทากาศ 9 แห่ง ตำบลทาแม่ลอบ 26 แห่ง ตำบลทาขุมเงิน 20 แห่ง สภ.ทากาศ 5 แห่ง และ สภ.แม่ทา 5 แห่ง เพื่อให้หน่วยงานในระดับพื้นที่และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ โดยการสร้างฝาย ปลูกป่า เพื่อป้องกันภัยแล้ง ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมถึง การสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติแก่ประชาชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น