(มีคลิป) ต.เหมืองหม้อยกระดับการท่องเที่ยว โดยกระบวนการเตรียมความพร้อมสมาชิกในชุมชนใช้แผนที่การท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 นายพจน์ ปัญญานะ กำนันตำบลเหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ ประธานคณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนตำบลเหมืองหม้อ นำคณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตำบลเหมืองหม้อเตรียมความพร้อม และทดลองใช้โปรแกรมการท่องเที่ยวตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

กิจกรรมยกระดับการท่องเที่ยวโดยกระบวนการเตรียมความพร้อมสมาชิกในชุมชน กิจกรรม เริ่มจาก กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการท่องเที่ยวชุมชนและการใช้แผนที่ท่องเที่ยว โดยผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มองค์กร ปราชญ์ชาวบ้าน สภาเด็กและเยาวชนฯ ผู้แทนภาคเอกชน เจ้าของกิจการ ร้านค้าและสื่อมวลชน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดทำแผนที่ท่องเที่ยวและโปรแกรมการท่องเที่ยวในชุมชนตำบลเหมืองหม้อ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนและเป็นการเตรียมความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวในชุมชนในอนาคตเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน โดยอาจารย์กมลสร ลิ้มสมมุติ รองคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กร ปราชญ์ชาวบ้าน ภาครัฐ ภาคเอกชน สื่มวลชน เพื้อระดมทุนทางสังคมที่ตำบลเหมืองหม้อมีอยู่ พัฒนาต่อยอด ยกระดับให้การท่องเที่ยวของตำบลเหมืองหม้อเป็นที่รู้จักและน่ามาเที่ยวในอนาคตต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น