พช.แพร่ลุย! อ.หนองม่วงไข่ ติดตามความก้าวหน้า โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา”

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ พื้นที่อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ นายโชติพงษ์ เปล่งวัฒนา นายอำเภอหนองม่วงไข่ ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” นางธนินจิตรา ศุภสิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมติดตามการดำเนินงานฯ นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้  นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าว พร้อมด้วย นางนงนุช ส่วนบุญ พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ โดยวันนี้ได้ติดตามจำนวน 2 แปลง คือ

แปลงของครัวเรือน นางนภัสกรธน ลือหิรัญวัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองม่วงไข่ พื้นที่ 1 ไร่ (งบปกติ)ได้ยกเลิกเข้าร่วมโครงการเนื่องจากเป็นพื้นที่อยู่กลางหมู่บ้านและติดถนนถ้าฝนตกอาจเกิดน้ำท่วมครัวเรือนข้างเคียงและอาจเกิดอันตรายต่อการตกบ่อของเด็กและผู้สัญจรไปมา ทั้งนี้ อำเภอได้หาครัวเรือนใหม่ทดแทนแล้ว

แปลงของครัวเรือน นายธนาธิป ธรรมศาสตร์ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งแค้วขนาดพื้นที่ 3 ไร่ (งบปกติ)ดำเนินการขุดเสร็จเรียบร้อยคงเหลือการจัดซื้อพันธ์พืชพันธ์สัตว์และบริหารจัดการให้เป็นโคกหนองนาต้นแบบ(HLM)ของอำเภอหนองม่วงใข่ อำเภอหนองม่วงไข่ ได้รับงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” โดยเป็นงบเงินกู้ จำนวน 4 แปลง โดยได้ดำเนินการเบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และเป็นเงินงบปกติ จำนวน 16 แปลง ทำสัญญาเสร็จแล้ว 14 แปลง เหลือยังไม่ได้ทำสัญญา 2 แปลง

ร่วมแสดงความคิดเห็น