อบจ.แพร่ ส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น งานศิลปะด้วยกรวยสีลงบนผ้า

เมื่อวันทึ่ 19 มิถุนายน 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่มอบหมายให้ นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัด อบจ.แพร่ ติดตามโครงการและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักสูตรงานศิลปะด้วยกรวยสีลงบนผ้า ณ พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ “คุ้มเจ้าหลวง” โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม2564 สนับสนุนโดย อบจ.แพร่

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น