ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ยื่นใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. 3 ฉบับ ผ่านทางไปรษณีย์และช่องทางออน์ไลน์ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 กรมวิชาการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (สวพ.1) แจ้งข่าวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นายพิจิตร ศรีปินตา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 มีนโยบายให้เปิดการให้บริการยื่นขอออกใบอนุญาตตาม พระราชบัญญัติปุ๋ย พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย และพระราชบัญญัติพันธุ์พืช ทั้ง 3 ฉบับ ทางไปรษณีย์และส่งยื่นหลักฐานตามช่องทางออนไลน์ ลดการแพร่ระบาดโควิด-19 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย หลีกเลี่ยงการสัมผัสและรักษาระยะห่าง โดยไม่ต้องเดินทาง ลดความเสี่ยงการเข้าพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด สำหรับการยื่นขอออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. ทั้ง 3 ฉบับ ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของ สวพ. 1 ได้แก่ เขตพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้น อ.ฝาง อ.แม่อาย และ อ.ไชยปราการ) จังหวัดลำพูน และจังหวัดพะเยา โดยสามารถยื่นคำขอออกใบอนุญาตทางไปรษณีย์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารการยื่นขอใหม่ หรือ ขอต่ออายุใบอนุญาตได้ทาง Facebook : กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ สวพ.1 (งาน พ.ร.บ.) และ Line Official : @psc9435t พร้อมส่งเอกสารหลักฐานการขอออกใบอนุญาตทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 ตู้ ปณ. 170 ปทฝ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50202 โทรศัพท์ 053-114121-5 ต่อ 713 และ 714
ขั้นตอนการดำเนินงานออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. 3 ฉบับ จะเริ่มนับจากระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารและตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการขอออกใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการพิจารณาความสอดคล้องของเอกสารหลักฐานกับข้อบัญญัติตาม พ.ร.บ. 3 ฉบับ ตรวจหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียม เจ้าหน้าที่พิมพ์ใบอนุญาต ผู้มีอำนาจลงนามในใบอนุญาต จัดเก็บเอกสารหลักฐานเข้าระบบฐานข้อมูล พร้อมจัดส่งใบอนุญาตฯ ให้ผู้ประกอบการทางไปรษณีย์ หากผู้ประกอบการต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือร้องขอเอกสารเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 053-114121 หรือช่องทางออนไลน์ Line Official กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ : @psc9435t ทั้งนี้ นายพิจิตร ศรีปินตา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 ยังคงให้บริการดำเนินงานตามแผนงานในการอำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชน ภายใต้แนวนโยบาย “เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ไม่ต้องเดินทางก็สามารถติดต่อหน่วยงานราชการได้อย่างสะดวก และผู้ประกอบการยังสามารถยื่นเรื่องได้อย่างต่อเนื่องต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น