(มีคลิป) แถลงแล้วนโยบายผ่าน สภาทต.แม่ริม ฝ่ายค้านตั้งกระทู้ถาม “อำไพพรรณ” กรณีพาดพิงเป็นสภากบในกะลา

สภาทต.แม่ริม ฝ่ายค้านตั้งกระทู้ถาม “อำไพพรรณ” กรณีพาดพิงเป็นสภากบในกะลา ก่อนชี้แจงเป็นสิทธิส่วนบุคคล ถ้าสร้างความเสียหายให้ฟ้องตามกฎหมาย อย่าเล่นการเมืองในสภา แถลงนโยบายพัฒนา 5 ด้าน เน้นมีส่วนร่วม-ทำประชาพิจารณ์ หวังพัฒนาเทศบาลดีขึ้นเป็นรูปธรรมอีก 4 ปีข้างหน้า วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ที่เทศบาลตำบล (ทต.) แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นายสุวัตถิ์ ณ เชียงใหม่ ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ริม เป็นประธานเปิด ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 เพื่อรับรองรายงานประชุม
สภาเทศบาลครั้งแรก วันที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา ก่อนนายสุรพงษ์ อำภา สมา ชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) กลุ่ม 9 พัฒนา ได้กระทู้ถามต่อนายสุวัตถิ์ กรณีนางอำ ไพพรรณ ทับทอง นายก ทต.แม่ริม ได้โพสต์ข้อความลงเฟชบุ๊ค วันที่ 8 มิถุนายน ที่ผ่านมา กรณีพาดพิงนายสุวัตถิ์ เลื่อนประชุมสภา เพื่อให้นางอำไพพรรณ แถลง นโยบายพัฒนาท้องถิ่น จากวันที่ 11 มิถุนายน ออกไปอีก 10 วัน เป็นวันที่ 21 มิถุนายนแทน พร้อมพาดพิงสภาเป็นกบในกะลา ทำให้นายสุวัตถิ์ และสภาได้รับ ความเสียหาย โดยมี ส.ท.เข้าร่วม 12 คน ครบองค์ประชุม โดยใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง

ทั้งนี้นางอำไพพรรณ ได้ตอบกระทู้ดังกล่าวในสภาว่า ไม่มีคำชี้แจงถึง 2 ครั้ง ทำให้บรรยากาศประชุมค่อนข้างตึงเครียส ทำให้ ส.ท.กลุ่ม 9 พัฒนาได้หยิบประเด็นดังกล่าวอภิปรายเป็นระยะ ส่งผลการแถลงนโยบายของนางอำไพพรรณ ล่าช้าไปอีกเล็กน้อย ต่อมานางอำไพพรรณ ได้ชี้แจงต่อสภาเพิ่มเติม ว่า เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่สามารถเขียนอะไรในเฟชบุ๊คตนเองได้ หากสร้างความเสียหายหรือมีผลกระทบต่อสภา ให้ดำเนินการฟ้องตามกฎหมาย แต่อย่าเอาการเมืองมาเล่นในสภา เพราะประชาชนเป็นผู้เสียประโยชน์จากการประชุม และแถลงนโยบายของผู้บริหารดังกล่าว ทำให้นายสุวัตถิ์ และ ส.ท.ในสภาต้องยุติเรื่องดังกล่าว เพื่อให้นางอำไพพรรณ ได้แถลงนโยบายต่อสภาตามลำดับ โดยให้นางอำไพพรรณชี้แจงเรื่องดังกล่าวในการประชุมสภาคราวหน้าอีกครั้ง

จากนั้นนางอำไพพรรณ ได้แถลงนโยบายต่อสภาว่า ได้กำหนดแนวทางพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี นโยบายกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดเชียงใหม่ และวิสัยทัศน์การพัฒนาของ ทต.แม่ริม ตามลำดับ โดยชูนโยบายพัฒนา 5 ด้าน คือ พัฒนาบ้านเมืองให้เป็นเมืองสะอาด ให้เป็นเมืองปลอดภัย ให้เป็นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี และให้เป็นทันสมัย หรือสมาร์ทซิตี้ บนพื้นฐานการประหยัดใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมประชาชน นอกจากนี้ให้ความสำคัญเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน ได้รับทราบอย่างทั่วถึง เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจ พร้อมทำประชาพิจารณ์ คาดหวังการพัฒนาเทศบาลตา.มวาระ 4 ปี จะเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น ภายใต้พลังความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมแรงจาก ทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน ดังนั้นหวังสภา และ ส.ท. ซึ่งเป็นตัวแทนประชาชน ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือและข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้การพัฒนามีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมมากที่สุด ภายหลังนางอำไพรรณ ได้แถลงนโยบายแล้ว สภาได้คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนา ทต.แม่ริม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทต.แม่ริมและคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.แม่ริม ตามลำดับ โดยถ่าย
ทอดผ่านวงจรปิดให้ประชาชนได้รับฟังการประชุมและแถลงนโยบายดังกล่าวที่อยู่ด้านหน้าเทศบาลด้วย

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น