(มีคลิป) กลุ่มสภาผู้บริโภค จังหวัดลำพูน ยื่นหนังสือค้าน CPTPP ขอให้ตระหนักในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนไทยทั้งประเทศ

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 2564 เวลา 09.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน ได้มีกลุ่มสภาผู้บริโภค จังหวัดลำพูน นำโดย นายอุดม สุริยะวงค์ ประธานฯ , นายชญตร์ ศรีไม้ ผู้ประสานฯ พร้อมสมาชิกกลุ่มรวม 17 กลุ่ม เช่น ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จังหวัดลำพูน,เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดลำพูน,ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลป่าไผ่,กลุ่มพึ่งตนเองบ้านแม่ป๊อก,กลุ่มทอผ้าบ้านแม่ขนาด จังหวัดลำพูน,กลุ่มเยาวชนตำบลทากาศ จังหวัดลำพูน,กลุ่มฮ่วมใจ๋หล่ายดอย จังหวัดลำพูน,กลุ่มเอ็มลี้รักสุขภาพ จังหวัดลำพูน,กลุ่มช่วยเพื่อนชาวลี้,กลุ่มฟ้าหลังฝน,เครือข่ายกระเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน,สมาคมสวัสดิการเพื่อผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส อำเภอลี้,กลุ่มอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาและการคุ้มครองสิทธิ,สมาคมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดลำพูน,ภาคีเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน จังหวัดลำพูน ,เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน จังหวัดลำพูน,เครือข่ายแรงงานนอกระบบ จังหวัดลำพูน เดินทางมายังศูนย์ดำรงธรรม จ.ลำพูน ชั้น 1 ศาลากลาง จ.ลำพูน ถนนอินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน เพื่อยื่นหนังสือถึง นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผวจ.ลำพูน ผ่าน ศูนย์ดำรงธรรม จ.ลำพูน โดยมี น.ส.สุดาทิพย์ มูลอ้าย ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เป็นผู้รับมอบ เรื่อง ขอเสนอข้อเสนอของสภาองค์กรของผู้บริโภคต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) เพื่อชะลอการส่งหนังสือแสตงเจตจำนงเข้าร่วม CPTPP

ทั้งนี้ สภาองค์กรของผู้บริโภค จังหวัดลำพูน ขอส่งข้อเสนอดังกล่าวต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อส่งต่อข้อเสนอขององค์กรผู้บริโภคต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก(CPTPP) ขอให้ท่านตระหนักในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนไทยทั้งประเทศ หากมีการเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการเจรจาเข้าร่วมความตกลง CPTPP ผ่านการพิจารณาด้วยความรอบคอบและมองประโยชน์ของประชาชนที่เป็นผู้บริโภคส่วนใหญ่ มากกว่าผลประโยชน์ทางธุรกิจของกลุ่มคนส่วนน้อยของประเทศ ดังนั้น สภาองค์กรของผู้บริโภค จังหวัดลำพูน ขอให้ชะลอการส่งหนังสือแสดงเจตจำนงเข้าร่วม CPTPP ตามข้อเสนอนโยบายและมาตรการ เมื่อ น.ส.สุดาทิพย์ฯ รับหนังสือจากตัวแทนกลุ่มฯแล้ว ได้มีการชี้แจงว่าศูนย์ดำรงธรรม จ.ลำพูน จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามที่ทางกลุ่มฯได้ยื่นหนังสือครั้งนี้ ทำให้ทางกลุ่มพอใจ และได้แยกย้ายเดินทางกลับ

ขอบคุณ/กฤตยชญ์ พิงคะสัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น