สพม.เชียงใหม่ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รอง ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ครั้งที่ 1

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.มานิตย์ ศรีพิทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา กรรมการ และนายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ เข้าประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้รองอำนวยการสถานศึกษา จำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวพัชระ อ่องสิทธิ์ นายประภาส กาวารี และนายณภัทร กองจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งได้ดำเนินการประเมินครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้เข้ารับการประเมินได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น