C.S.B.P ลงนาม MOU โครงการ “พลิกแผ่นดินให้เป็นทอง” ธนาคารต้นไม้ ช่วยเหลือเกษตรกร

ธนาคารต้นไม้ ฮวงหัวลี่ (C.S.B.P) เชียงใหม่ ลงนามMOU กับหจก.ล้านกล้า888”พลิกแผ่นดินให้เป็นทอง”ธนาคารต้นไม้” และเปิดตัวโครงการ ธนาคารต้นไม้ ฮวงหัวสี่(C.S.B.P) เชียงใหม่

ธนาคารต้นไม้ ฮวงหัวลี่ (C.S.B.P)เชียงใหม่ โดย นายอภิสิทธิ์ เพชรแท้พิชิตตะวัน ลงนามMOU กับหจก.ล้านกล้า888 นายธูป นาคเสน เปิดตัวโครงการ ”พลิกแผ่นดินให้เป็นทอง”ธนาคารต้นไม้”ถ.ช้างเผือก ตำบลช้างเผือก อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการปลูกไม้ฮวงหัวสี่ (HuangHual) (พะยูงไหหลำ (Dalbergla odorifera) พะยูงเวียดนาม (Dalbergia tonkinensis) และไม้เศรษฐกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย

พร้อมทั้งร่วมกันดำเนินงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายขยายผลทางการเกษตรผสมผสานเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยและการยกระดับผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรให้เกิดทางเลือกและโอกาสในการสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชน ท้องถิ่นและสังคมให้เป็นรูปธรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น