วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ อบรมหลักสูตรออนไลน์ “การทำบลูเบอรี่ชีสพาย” ผ่านการทดสอบ รับประกาศนียบัตร ประกอบอาชีพได้ทันที

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ขอเชิญชวน ประชาชนทั่วไป ผู้ที่สนใจ และผู้ที่กำลังว่างงาน เข้าร่วมกิจกรรมบริการด้านวิชาการและวิชาชีพออนไลน์ หลักสูตร “การทำบลูเบอรี่ชีสพาย” อาชีวะสร้างอาชีพสร้างงาน เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายครัวเรือน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน เรียนออนไลน์ ผ่านการทดสอบ รับประกาศนียบัตร นำไปประกอบอาชีพได้ทันที ระหว่างวันที่ 21 – 30 มิถุนายน 2564 ผ่าน Website และ Facebook ของวิทยาลัยฯ
www.cmvc.ac.th หรือ www.facebook.com/cmvclive
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 0-5322-1493

ร่วมแสดงความคิดเห็น