ผวจ.แพร่ ติดตามการเตรียมความพร้อม รองรับสถานการณ์และป้องกัน ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ประชาชน ตามข้อสั่งการ 10 มาตรการ ในพื้นที่ อ.ลอง

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอลอง จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ และป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ประชาชน ตามข้อสั่งการ 10 มาตรการของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ หรือ กอนช. ในพื้นที่ของอำเภอลอง ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งสถานการณ์ภัยแล้ง และอุทกภัย และสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ

สำหรับ 10 มาตรการ ของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ประกอบด้วย คาดการณ์ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนทิ้งช่วง , การบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ เพื่อรองรับน้ำหลาก , ทบทวน ปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่-ขนาดกลาง และเขื่อนระบายน้ำ , ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารชลศาสตร์/ระบบระบายน้ำ สถานีโทรมาตรให้พร้อมใช้งาน , ปรับปรุง แก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำ , ขุดลอกคูคลองและกำจัดผักตบชวา , เตรียมพร้อม/วางแผนเครื่องจักร เครื่องมือ ประจำพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม และฝนน้อยกว่าค่าปกติ , เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและปรับปรุงวิธีการส่งน้ำ , การสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ และติดตามประเมินผล ปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ทั้งนี้ทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมือในการดำเนินการตาม 10 มาตรการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำการเกษตร ตลอดจนปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นทั้งภัยแล้ง อุทกภัย และดินโคลนถล่ม ที่อาจจะเกิดขึ้น

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น