ครูตระการ ทนานทอง รับรางวัลระดับทอง ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ บูรณาการทักษะชีวิต

โรงเรียนสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดย นายตระการ ทนานทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับทอง อันดับที่ 1 “ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ บูรณาการทักษะชีวิต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2564 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากสพม.เชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อยกย่อง เชิดชูครูที่ปฏิบัติงาน ด้านการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้นักเรียนเป็นที่ประจักษ์ และขับเคลื่อนการบูรณาการ ทักษะชีวิตในการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนสู่การปฏิบัติของครู ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น