พช.สูงเม่น เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONEเข้าถึงหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์ พัฒนาการอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ พร้อมทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE /ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดตั้งและการบริหารจัดการโครงการ/การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน/การจัดกิจกรรมตามหลักยุทธศาสตร์ 3 ย. /กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีมและการจัดทำแผนและฝึกปฏิบัติ


ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในอำเภอสูงเม่น หมู่บ้านละ 2 คน จำนวน 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 จำนวน 42 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสูงเม่น
รุ่นที่ 2 จำนวน 43 คน ณ วัดสูงเม่น
การจัดกิจกรรมเน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) อย่างเคน่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น