สพม.เชียงใหม่ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รอง ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ครั้งที่ 1

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.วิทยา พัฒนเมธาดา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา กรรมการ และนายระวี คงภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ เข้าประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้แก่ นางสาวศิระกาญจน์ ธนจอมสุรางค์ และนายสันติภาพ พุทธาภิวัฒน์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการประเมินครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน โดยผู้เข้ารับการประเมินได้นำเสนอผลงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น