สโมสรนักศึกษา มช.เรียกร้อง มหาวิทยาลัยลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 30% หลังประกาศเรียนออนไลน์เทอม 1

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะเเละวิทยาลัย ขอเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้แก่นักศึกษาตามความเหมาะสม
สืบเนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการสอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 อันก่อให้เกิดผลกระทบในการลดโอกาสการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการเรียนในชั้นเรียน อีกทั้งเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษา ในการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์จำเป็นในการเรียนออนไลน์ตลอดทั้งภาคการศึกษา

ประการที่ 1 ขอเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กําหนดนโยบายแก้ไขอย่างยั่งยืนและเป็นระบบชัดเจน โดยออกนโยบายลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ หากเกิดสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อความคล่องตัวทางเศรษฐกิจ และการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา อย่างน้อยในอัตราร้อยละ 30 จากส่วนกลาง

ประการที่ 2 ขอเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิจารณาทบทวนปรับเพิ่มสัดส่วนการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากเดิมที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 10 อ้างอิงตามประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการสอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ขั้นต่ําเป็นร้อยละ 30 ทั้งนี้การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน

ประการที่ 3 ขอเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิจารณาเลื่อนและขยายระยะเวลาในการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พิจารณาเรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา และปรับมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน จากสถานการณ์การแพร่ระ บาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา

ประการที่ 4 ขอเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้องเปิดเผยรายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาสู่สาธารณะ เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาและบุคคลภายนอก
ทั้งนี้สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อเรียกร้องเชิงนโยบายทั้ง 4 ประการ จะได้รับการรับฟังและนําไปพิจารณาข้อเสนอแนะเหล่านี้อย่างเร่งด่วน เพื่อนํามาซึ่งการสร้างความเข้าใจอันดี ในบทบาทของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อการช่วยเหลือนักศึกษา อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพต่อไป

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น