ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมยกระดับมาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทาง ด้วยการตรวจ SWAB ก่อนออกจากสนามบิน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมากับอากาศยาน ตามมาตรการควบคุมผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ นาวาอากาศโท มัธยัณห์ ไกรสรทองศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายปฏิบัติการ) นายกฤษฎา พุกะทรัพย์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายสนับสนุนธุรกิจ) พร้อมด้วยผู้บริหารท่าอากาศยานเชียงใหม่ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ประธานคณะกรรมการธุรกิจการบินเชียงใหม่ (Airline Operators Committee : AOC) และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล โอกาสนี้ได้หารือถึงแนวทางการเตรียมพื้นที่สำหรับตรวจหาเชื้อโควิด-19 (SWAB) ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 14) เรื่อง มาตรการควบคุมผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จากเดิมก่อนหน้านี้กำหนดให้ไปทำการ SWAB ที่โรงพยาบาล เป็นการตรวจ SWAB ที่สนามบิน เพื่อยกระดับการคัดกรองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ซึ่งหลังจากนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จะได้พิจารณาเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อไป

ที่มา : ท่าอากาศยานเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น