อบจ.แพร่ เตรียมใช้งบประมาณ 26 ล้านบาท จัดหาวัคซีนให้กับพี่น้องชาวแพร่ 5 กลุ่มเป้าหมาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้แจ้ง แนวทางการบริหารจัดการวัดซีนสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่จะได้รับการจัดสรรจากสภากาชาดไทยตามที่สภากาชาดไทย จะจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna จำนวนหนึ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่มีความประสงค์จะซื้อวัคซีนไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จำนวน 5 กลุ่ม ตามลำดับ ได้แก่
1. คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์ ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน
2. ผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน
3. บุคลากรทางการแพทย์ และพยาบาล ในถิ่นทุรกันดาร
4. ผู้ที่ทำงานประจำอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล หรือครู อาจารย์ผู้ที่ทำหน้าที่สอนหนังสือในโรงเรียน ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน
5. บุคลากรที่ต้องออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน ตามโครงการฉีดวัคซีนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน และบุคคลที่ยังไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ เนื่องจากติดขัดระเบียบหรือกฎหมาย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงได้เตรียมงบประมาณไว้เพื่อจัดซื้อวัคซีน จำนวน 20,000 โดส เป็นเงิน 26 ล้านบาท และได้เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในฐานะประธานคณะกรรมการการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดแพร่ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่สภากาชาดไทยกำหนด สำหรับกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่มนั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่จะรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้กับกลุ่มเป้าหมาย ตามที่สภากาชาดไทยกำหนด

อนึ่ง สำหรับจำนวนวัคซีนป้องกันโรคโควิต-19 Moderna ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จะได้รับการจัดสรรนั้น ขึ้นอยู่กับสภากาชาดไทยจะเป็นผู้พิจารณา ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น