พช.แพร่ เตรียมพร้อมโครงการ “แก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย บรรเทาภัยโควิด-19”

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (บริเวณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่) นายกฤษฎากรณ์ กระเสาร์ ผู้อำนวยการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย…นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ว่าที่ ร.ต.หญิงวิไลย์ ไพบูลย์ รก.ผู้อำนวยการ กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเครือข่าย OTOP จังหวัดแพร่ เครือข่ายสตรีจังหวัดแพร่ สมาคมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประสานงานสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ เพื่อจัดกิจกรรมโครงการ “แก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย บรรเทาภัยโควิด-19”

โครงการ “แก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย บรรเทาภัยโควิด-19” ปี 2564 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) ช่วยบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (2) ส่งเสริมให้ครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ในระบบ และไม่ตกเกณฑ์ในระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า TPMAP ได้บรรเทาความเดือดร้อน และมีเมล็ด/ต้นกล้าพันธุ์ผัก เพื่อปลูกในครัวเรือน สร้างความมั่นคงทางอาหาร (3) ส่งเสริมและสร้างความต่อเนื่องของการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารทุกครัวเรือน (4) เสริมสร้างความรักความสามัคคีให้ครัวเรือน เกิดแบ่งปันเกื้อกูลของคนในชุมชน และ (5) เสริมสร้างความสามัคคีของกลุ่ม/องค์กร/เครือข่ายงานพัฒนาชุมชนในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

โดยจะมีการมอบสิ่งของ ดังนี้ ถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด หน้ากากผ้า 600 ชิ้น เมล็ดพันธุ์ผัก 327 ชุด เสียมขุดดิน 100 เล่ม อาหาร 600 กล่อง น้ำกระชาย น้ำผึ้งมะนาว 200 ขวด โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (บริเวณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่)

ร่วมแสดงความคิดเห็น