(มีคลิป) จังหวัดเชียงใหม่ สั่งปิด 2 สถานที่เสี่ยงสถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน และบริษัทบลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ ฯ ชั่วคราวเป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าระวัง หยุดการแพร่กระจายโรคติดเชื้อโควิด – 19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วันนี้ (21 ก.ค. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่า วันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 87/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว จากการที่อำเภอเมืองเชียงใหม่รายงานว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ในสถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน ตั้งอยู่เลขที่ 62 บ้านสันป่าเลียง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 9 ราย และมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อโควิด – 19 ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีคำสั่ง ดังนี้

ข้อ 1. ให้ปิดสถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน เป็นเวลา 14 วัน
ข้อ 2. ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในสถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค
ข้อ 3. ขอความร่วมมือให้ประชาชนในสถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน งดการเดินทางออกจากพื้นที่ และห้ามทำกิจกรรมรวมกลุ่มโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และลดการเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค
ข้อ 4. ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองเชียงใหม่ ดำเนินการจัดระเบียบ ระบบและควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า-ออกสถานที่ตามข้อ 1 และดำเนินการป้องกันและยับยั้ง การแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ดังกล่าว
ข้อ 5. ให้นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองเชียงใหม่และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอเมืองเชียงใหม่ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นอกจากนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งที่ 88/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว ที่อำเภอสันกำแพง ซึ่งทางอำเภอสันกำแพง รายงานว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ในพื้นที่บริษัท บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ จำกัด เลขที่ 155 หมู่ 5 บ้านดอนปิน ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ราย และมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อโควิด – 19 จึงเห็นควรปิดแผนกทำงาน : ตรวจสอบชิ้นงาน (QC) บริษัท บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ จำกัด อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ออกคำสั่ง ดังนี้
ข้อ 1. ให้ปิดแผนกทำงาน : ตรวจสอบชิ้นงาน (QC) บริษัท บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ จำกัด เลขที่ 155 หมู่ 5 บ้านดอนปิน ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน
ข้อ 2. ขอความร่วมมือให้พนักงานในพื้นที่บริษัท บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ จำกัด งดเข้าไปในพื้นที่แผนกทำงาน : ตรวจสอบชิ้นงาน (QC) บริษัท บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ จำกัด โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค
ข้อ 3. ขอความร่วมมือให้พนักงาน บริษัท บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ จำกัด งดทำกิจกรรมรวมกลุ่มโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และลดการเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค
ข้อ 4. ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสันกำแพง ดำเนินการจัดระเบียบ ระบบและควบคุมติดตามผู้ที่เข้า-ออก บริษัท บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ จำกัด ตามข้อ 1 และดำเนินการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ดังกล่าว
ข้อ 5. ให้นายอำเภอสันกำแพงในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสันกำแพงและเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอสันกำแพง กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2564

 

สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / พยุงศักดิ์ เทพแก้ว // ภาพ-ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
21 กรกฎาคม 2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น