จ.แพร่ ยกระดับผลิตภัณฑ์ ด้านการท่องเที่ยว หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านทุ่งศรี อ.ร้องกวาง

ระหว่างวันที่ 15 -17 กรกฎาคม 2564 กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร้องกวาง ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว บ้านทุ่งศรี หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

เป้าหมาย ได้แก่ คณะกรรมการบริหารผู้นำชุมชน ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน และเครือข่ายผู้ผลิต/ผู้ประกอบการชุมชน หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

โดยกิจกรรม Work Shop ได้แก่ ….

  • ยกระดับผลิตภัณฑ์ “กระบวย>แก้วน้ำ แจกัน จากกะลามะพร้าว เพื่อการสร้างรายได้เสริมให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ทำให้มีผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวที่มีความหลากหลาย
  • ยกระดับผลิตภัณฑ์”ชาใบพลู>ชารสใบพลู” เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญา และใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน
  • ยกระดับผลิตภัณฑ์”กล้วยตากอบน้ำผึ้ง เพื่อใช้เป็นของฝาก
  • ยกระดับผลิตภัณฑ์ “เนื้อแดดเดียว>เนื้อแดดเดียว รสเผ็ด รสหวาน เพื่อเป็นการเพิ่มรสชาติให้เนื้อแดดเดียว ให้มีความหลากหลาย

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนภาพลัษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและประสบการณ์ ส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมภูมิปัญญาชุมชน เพิ่มรายได้ของประชาชนในหมู่บ้าน จากการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน/OTOP

ร่วมแสดงความคิดเห็น