ร.ร.รัฐราษฎร์บำรุง แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จาก อบจ.แพร่

นายอนุสรณ์ พรมรังกา ผอ.ร.ร.รํฐราษฎร์บำรุง ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่ สังกัด สพป.แพร่เขต 1 เผยว่าตามที่ อบจ.แพร่ ได้มีโครงการช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2564

โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงได้มอบหมายให้ครูประจำชั้นทุกชั้นได้ทำการคัดกรองนักเรียนโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง-บ้านนาแหลมที่มีฐานะครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส (ในช่วงปีการศึกษา 2563) แล้วทำเอกสารเสนอข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนไปให้ อบจ.แพร่พิจารณา จำนวน 47 ราย ปรากฏว่า อบจ.แพร่ได้พิจารณาประกาศผลคัดเลือกให้นักเรียนของโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง-บ้านนาแหลม ได้รับทุนจำนวน 7 ทุน จำนวน 7 ทุนๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 14,000 บาทโดยเป็นนักเรียนที่จบ ป.6 ไปแล้วกำลังเรียนอยู่ชั้น ม.1 จำนวน 2 ราย

โดยโรงเรียนจะได้กำกับดูแลการใช้ทุนของนักเรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนต่อไป โรงเรียนจึงขอขอบคุณ อบจ.แพร่ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น