สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. ขอเชิญผู้สนใจส่งประวัติ-ผลงาน เข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือก “เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา” ปี 2565

ผศ.ดร.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการ “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา” เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม เป็นเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา 8 จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านวัฒนธรรมเป็น “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา” ซึ่งเป็นการสืบสานองค์ความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม

โดยจำแนกสาขาทางวัฒนธรรม ดังนี้
1. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. สาขาภูมิปัญญา
3.สาขาสื่อสารมวลชน
4.สาขาศิลปะ
5.สาขาการจัดการพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
6. สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
7.สาขากีฬาและนันทนาการ
8. สาขาคหกรรมศาสตร์
9.สาขาการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

จึงขอเชิญผู้สนใจส่งประวัติและผลงานเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือก เพื่อเชิดชูเกียรติ “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา” ประจำปี 2565 สำหรับประชาชน “รางวัลบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม” ประจำปี 2565” สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ตุลาคม 2564 ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบเสนอประวัติและผลงานได้ที่ www.culture.cmru.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น