แจกกล้าฟ้าทะลายโจร ส่งเสริมชาวบ้านปลูกบำบัดอาการป่วยโควิด

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่าฟ้าทะลายโจรเป็นพืชสมุนไพรที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคมไทยในขณะนี้ เนื่องจากใช้รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ควบคู่แพทย์แผนปัจจุบัน เพราะมีสาร แอนโดรกราโฟไลด์ซึ่งมีสรรพคุณสามารถลดความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีอาการไม่หนักได้
กรมส่งเสริมการเกษตรได้สนับสนุน ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่การเพาะปลูก ตลอดจนมีช่องทางการจำหน่ายที่แน่นอน ประกอบกับในปี 2564 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พืชสมุนไพรเป็นพืชทางเลือก

ที่ผ่านๆมามีการส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยรวมกลุ่มกันเป็นแปลงใหญ่ ตั้งแต่ปี 2559 มีกลุ่มแปลงใหญ่พืชสมุนไพร ทั้งสิ้น 37 แปลง ใน 22 จังหวัด เกษตรกร 1,565 ราย รวมพื้นที่ 7,913 ไร่ โดยแปลงใหญ่สมุนไพรจะมีตลาดรองรับที่แน่นอน ทั้งแบบมีข้อตกลงล่วงหน้ากับผู้รับซื้อ และจำหน่ายผ่านตลาดเกษตรกร เว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ตลาดในท้องถิ่น ตลาดขายส่ง และตลาดส่งออก มีแปลงใหญ่สมุนไพร 6 แปลงที่มีการจัดทำข้อตกลงกับโรงพยาบาลที่มีการผลิตยาสมุนไพร

” ปัจจุบันมีเกษตรกรรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูก และแปรรูปสมุนไพรกว่า 3,000 กลุ่ม โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้าไปส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนเหล่านี้ มีการวางแผนการผลิต เน้นกระบวนการผลิตและแปรรูปที่ถูกต้อง ปลอดภัย ได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนากล่องบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าสินค้า เช่น ลูกประคบสมุนไพร น้ำสมุนไพร ข้าวเกรียบสมุน ไพร เป็นต้น”

ในปีที่ผ่านมา มีการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรกว่า 3.7 ล้านต้น โดยมีฟ้าทะลายโจร รวมอยู่ด้วย และจากความต้องการต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจรของประชาชนมีปริมาณมาก จึงได้สั่งการให้กองขยายพันธุ์พืชนำเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจร มาเพาะขยายพันธุ์และต่อยอดสู่โครงการผลิตต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร สนับสนุนการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) ผ่านศูนย์ขยายพันธุ์พืชทั้ง 10 ศูนย์ เช่นที่ ชลบุรี ตรัง พิษณุโลก ลำพูน คาดว่าจะสามารถมอบต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้ในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคม 2564 โดยจะให้บริการศูนย์ละ 50,000 ต้น ทั้งนี้กองขยายพันธุ์พืช แนะนำว่า ฟ้าทะลายโจรเป็นพืชที่ขยายพันธุ์ได้ง่าย ทั้งการเพาะเมล็ดและการปักชำ การขยายพันธุ์

โดยใช้เมล็ด ควรคัดเลือกเมล็ดที่ได้จากฝักแก่จัด เมล็ดต้องมีสีน้ำตาลแดง ลักษณะสมบูรณ์ปราศจากโรคและแมลงทำลาย กรณีเมล็ดที่เก็บใหม่หรือเก็บรักษานานน้อยกว่า 2 เดือน ควรกระตุ้นความงอกด้วยการแช่เมล็ดในน้ำ ปกติ 1 วัน หรือแช่ในน้ำร้อน 5-7 นาที แล้วนำขึ้นมาผึ่งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิจะช่วยให้เมล็ดพันธุ์งอกดีขึ้น

การขยายพันธุ์โดยใช้กิ่งปักชำ เกษตรกรควรคัดเลือกกิ่งฟ้าทะลายโจรจากต้นที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคและแมลงทำลาย มีอายุที่เหมาะสมสำหรับการปักชำ (ไม่อ่อนหรือแก่เกินไป) ความยาวประมาณ 10 ซม. ควรเด็ดใบออกบ้าง เพื่อลดการคายน้ำ นำไปแช่ในน้ำยาเร่งราก 10 นาที ผึ่งให้แห้งก่อนปักชำแล้วรดน้ำให้ชุ่ม ต้องรักษาความชุ่มชื้นและพรางแสงประมาณ 1 สัปดาห์ เมื่อมีแตกใบและรากงอกสามารถย้ายปลูกลงในแปลงต่อไปได้

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้น แม้จะมีผลการวิจัยว่า สมุนไพรฟ้าทะลายโจรเป็นยาสามัญประจำบ้านอีกทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีอาการไม่หนัก ก็ต้องอยู่ในคำแนะนำแพทย์ ผู้ทำการรักษา ส่วนเกษตรกรผู้ที่วางแผนจะเริ่มปลูกพืชสมุนไพร ปลูกฟ้าทะลายโจร เพื่อแปรรูปผลผลิตจำหน่าย หรือจำหน่ายเป็นวัตถุดิบให้กับหน่วยงานที่จะนำไปแปรรูปเป็นยา ก็ควรศึกษา ลู่ทางการตลาดควบคู่กันไปด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น