มร.ชม. จัดโครงการเตรียมความพร้อม สู่การเกษียณอายุราชการ “เกษียณสร้างสุข”ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุราชการ “เกษียณสร้างสุข” ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์และบุคลากร ที่จะครบอายุราชการ ในปี 2564 เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 14 คน

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุราชการ “เกษียณสร้างสุข” เป็นโครงการที่กองบริหารงานบุคคลจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการดูแลคุณภาพชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงวัย และศึกษาวิธีรับมือปัญหาที่พบบ่อยในวัยสูงอายุ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทัศนคติและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เสนอแนะปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไขการปฏิบัติงานร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยต่อไป ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ดวงฤดี  ลาศุขะ อาจารย์พิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ร่วมโครงการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น