สพฐ.และ สพม.เชียงใหม่ นิเทศติดตามความก้าวหน้า ในการดำเนินโครงการฯ ปี 2564

วันที่ 22 กรกฏาคม 2564 นายณัฐกุล รุณผาบ รอง ผอ.สพม.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการนิเทศกำกับติดตามทางโปรแกรม Meet โดยมี น.ส.สุนิศา หวังพระธรรม ผู้แทน สพฐ. กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. และ น.ส.วราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพม.เชียงใหม่ พร้อมด้วย น.ส.สุธาสินี ก้อนใจ ศึกษานิเทศก์งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ นายปิยะณัฐ กันทา และนายนราศักดิ์ ชัยเรือง ศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ นิเทศกำกับติดตามโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สพฐ.

โดยโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม อ.เชียงดาว ได้รับงบประมาณสนับสนุนในชื่อโครงการ การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมี นางรัตติกรณ์ สุขดี ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายสุกฤษฎิ์ ศรีมา ได้ให้ข้อมูลเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปีงบประ มาณ พ.ศ. 2564

ภาพ/ข่าว ศน.สุธาสินี ก้อนใจ

ร่วมแสดงความคิดเห็น