ประกาศ!!!โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย งดการเรียนการสอนระบบออนไลน์

วันที่ 26 – 30 กรกฎาคม 2564 ด้วยผู้บริหารและคณะครูทุกคน มีความห่วงใยในสุขภาพและภาวะอารมณ์ของนักเรียน อันเป็นผลกระทบจากการเรียนออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จึงให้มีการงดจัดการเรียนการสอนในชั้นออนไลน์ (Online) ตามตารางเรียนเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 ถึงวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม  2564 เพื่อเป็นการดูแลช่วยเหลือให้นักเรียนได้ผ่อนคลายความตึงเครียด จากการเข้าเรียนในชั้นเรียนออนไลน์ โดยให้นักเรียนทบทวนบทเรียนวิชาต่างๆ และเคลียร์ภาระงานเดิมที่บ้านด้วยตนเอง เพื่อผ่อนคลายจากภาวะความเครียด

อีกทั้งให้นักเรียนได้มีโอกาสทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับครอบครัวอย่างเหมาะสม เป็นการส่งเสริมการสร้างสุขภาวะที่ดี ทั้งทางร่างกายและจิตใจให้แก่นักเรียน ทั้งนี้ จะมีการเปิดทำการเรียนการสอนออนไลน์ตามปกติอีกครั้ง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น