กรมการขนส่งทางบกประกาศ งดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ ทุกกระบวนงาน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564  สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศแจ้ง ระบุว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กรมการขนส่งทางบกประกาศ งดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ ทุกกระบวนงาน ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ โทร.053-270410

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ทั้งนี้ ในกรณีของผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุ ทางกรมการขนส่งทางบก ได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ผ่อนผันการใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้วเพิ่มเติมจากเดิม ใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้ว สามารถใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 และสำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถสิ้นอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป ในระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 กรมการขนส่งทางบกมีมาตรการเยียวยารองรับ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

–  ผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 1 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบข้อเขียน กรณีสิ้นอายุเกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ
– ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สิ้นอายุเกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความ

ร่วมแสดงความคิดเห็น