อ.แม่สรวย คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรี “ภิญญาดา” ครองตำแหน่งประธาน

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอแม่สรวย เป็นประธานการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

โดยมีการคัดเลือก นางภิญญาดา อุ่นคำ เป็นประธานคณะกรรมการฯ นางวิไลพร ฟูวงค์ รองประธานคณะกรรมการฯ นางอภิญญา ดวงนิตย์ เลขานุการ นางสมพร โกสิน เหรัญญิก นางนงเยาว์ แสนชัย ปฏิคม น.ส.เสาวลักษณ์ อุตะโม ประชาสัมพันธ์ และนางจุฑามาศ ขยัน พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

สำหรับการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับอำเภอ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี ให้มีความพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนตัว ชีวิตในครอบครัว และการมีส่วนร่วมในสังคม โดยกระตุ้นให้สตรี มีความคิดริเริ่ม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีความกระตือรือร้น มีความเชื่อมั่นในตัวเอง สามารถช่วยตนเองและครอบครัวได้ ตลอดจนมีความรู้ในการประกอบอาชีพ และมีส่วนรับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดตั้งและพัฒนาองค์กรสตรีในแต่ละระดับ เพื่อเป็นแกนนำ ในการคิดตัดสินใจ วางแผนแก้ไขปัญหาชนบทและการพัฒนาสตรี

โดย นายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอแม่สรวย ได้มอบโอวาทแก่คณะกรรมการพัฒนาสตรี ที่ได้รับการคัดเลือก และกล่าวเน้นย้ำมาตรการป้องกันโควิดอย่างเข้มงวด เพื่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น